Aktualnosci

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

4 wrzesień 2020

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia pomaga potrzebującej młodzieży.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży. Pomocą stypendialną objętych jest ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku). Diecezja Toruńska posiada obecnie 37 miejsc stypendialnych.

kryteria i informacje na stronie

Religia w szkole – standardem europejskim

1 wrzesień 2020

W tym roku przypada 30-lecie od powrotu nauczania religii do szkół. Polska realizuje w tym zakresie standardy europejskie, a przyjęty u nas model nauczania religii w systemie publicznej edukacji jest bliski temu, jaki obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej.

czytaj cały artykuł 

Podręczniki do "Wychowania do życia w rodzinie"

7 lipiec 2020

Prezentujemy podręczniki do nauki przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" z wydawnictwa Rubikon.

Zostały one zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do nauczania szkolnego tego przedmiotu. Podstawa programowa została opracowana przez znanych i zaufanych naukowców (prof. Dorota Kornas-Biela, prof. Maria Ryś, prof. Krystyna Ostrowska, prof. Bogdan Chazan, o. prof. Józef Augustyn, ks. dr Marek Dziewiecki). A po wprowadzaniu reformy edukacji, podręczniki zostały zaktualizowane i poszerzone przez prof. Urszulę Dudziak.

Wymienione podręczniki stanowią istotną pomoc w realizacji pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Dlatego zachęcamy tych katechetów, którzy nauczają tego przedmiotu do korzystania z podręczników z wydawnictwa Rubikon.

https://www.ksiegarniarubikon.pl/produkty/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie,2,14

Karol Wojtyła - biografia filmowa

19 maj 2020

Materiały dydaktyczne dla uczniów i katechetów.

W związku z przypadającym 100-leciem urodzin świętego Jana Pawła II, Instytuj Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie zapraszamy do obejrzenia filmu biograficznego „Karol Wojtyła – nasz Papież”. Film jestodpowiedni na jedną lekcę lekcyjną, trwa 35 minut.
Zachęcamy, aby go przesłać uczniom, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych.
Strona Instytutu

Strona filmu

Komunikat

11 maj 2020

Pierwsza Komunia Święta dzieci z niepełnosprawnością.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 2018 r. (Częstochowa 2018, s. 162) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną udziela się sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, zwłaszcza Eucharystii, we właściwym wieku oraz zapewnia się przygotowanie w normalnym trybie parafialnym. Decyzja o przesunięciu na późniejszy czas może być podjęta za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Adhortacją Apostolską Sacramentum Caritatis Benedykta XVI (nr 58) kryterium przyjęcia Eucharystii nie stanowi rozwój intelektualny wspomnianych dzieci i młodzieży, ale wiara „ich rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy”. Nie ma zatem podstaw do odmawiania udzielania tym osobom Pierwszej Komunii Świętej.
 
ks. Mariusz Wojnowski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Liczba godzin lekcji religii

4 maj 2020

Wymiar nauczania lekcji religii wynosi dwie godziny.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania, czy podczas prowadzenia nauki religii w formie zdalnej można zmniejszyć wymiar godzin, przypomina się, że zgodnie z paragrafem 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2017, poz. 1146) nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch godzin zajęć tygodniowo. Tylko biskup diecezjalny jest upoważniony do zmniejszenia wspomnianej liczby godzin. Dotyczy to także przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych, jeśli uzyskały prawa szkoły publicznej.

Warto o tym także pamiętać podczas opracowywania siatki godzin na rok szkolny 2020/2021. 

Kto zatwierdza podręczniki do religii ?

4 maj 2020

Kto odpowiada za dopuszczenie podręczników do nauki religii? Jaką władzę w tej kwestii ma dyrektor?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem międzynarodowym (konkordat) oraz prawem oświatowym dyrektor przedszkola lub szkoły nie dopuszcza programów do nauczania religii w przedszkolu lub szkole, którą kieruje. Nauczanie religii w przedszkolu lub w szkole odbywa się bowiem na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych, które z kolei są jedynie przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Dyrektor nie może zatem wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ zostały one już zatwierdzone przez odpowiednie władze Kościołów i innych związków wyznaniowych. Nauczyciel religii ma jednak obowiązek poinformować dyrektora o programie i podręcznikach, z których będzie korzystał. Dyrektor na podstawie informacji nauczyciela umieszczę dany program w Szkolnym Zestawie Programów na dany rok szkolny i przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz podaje do wiadomości rodziców i uczniów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie dotyczy zatem programów i podręczników do nauczania religii.

Podstawa prawna:
1. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., art.12 ust. 2 (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, par. 4 (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

Wydział Teologiczny UMK - oferta

2 maj 2020

Prezentujemy spot promujący studia na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Cała ofeta studiów jest dostepna na stronie wydziału.
spot 

Katecheza o św. Janie Pawle II

3 kwiecień 2020

Laboratorium św. Jana Pawła II prezentuje katechezę o św. Janie Pawle II.

Na prośbę Laboratorium św. Jana Pawła II działającego na Wydziale Teologicznym UMK udostępniamy padlet o Janie Pawle II, patronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualizacja "nowych przygód" będzie w poniedziałki, środy i piątki. Jest on przygotowany z myślą o katechezie zdalnej dla dzieci. 

Modlitwa

2 kwiecień 2020

Biskup Wiesław Śmigiel zachęca wiernych Diecezji Toruńskiej do modlitwy o ustanie epidemii za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika. - Bł. ks. Stefan jest przykładem troski o starszych, chorych i dotkniętych zakaźnymi chorobami – mówi bp Śmigiel.

Tekst modlitwy został przygotowany przez sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Jej treść została zatwierdzona przez biskupa toruńskiego.

Modlitwa

Polecamy: