Formularze dla katechety

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla.

2) Inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: analitycznych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu; podjęcia procedury wydania lub wycofania misji kanonicznej/skierowania do nauczania religii na terenie Diecezji Toruńskiej; wydawania opinii o pracy nauczyciela religii; komunikacyjnych poprzez intranet (sieć komputerowa), której serwer należy do Diecezji Toruńskiej; archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4) Dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; dokonywania oceny pracy nauczycieli religii; wydawania lub wycofywania misji kanonicznej/skierowania do nauczania religii na terenie Diecezji Toruńskiej.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania misji/skierowania do nauczania religii, a po jej zakończeniu umieszczone w archiwum Wydziału Katechetycznego.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

10) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wydaniem misji kanonicznej/skierowania.
 
Klauzula informacyjna

pobierz: pdf


 
 

 

 Pierwsze Zatrudnienie: 

 
Przy pierwszym Zatrudnieniu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Dyplom magisterski ukończenia studiów teologicznych/dyplom ukończenia studiów podyplomowych z teologii; oraz inne dyplomy potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

2. Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogiczno-katechetycznym, jeśli nie ma specjalnej adnotacji na dyplomie ukończenia studiów teologicznych

3. Prośbę Księdza Proboszcza o skierowanie do szkoły (wg załączonego formularza);

4. Świadectwo moralności. Przy związku małżeńskim proszę zaznaczyć, że małżeństwo jest sakramentalne i trwa

5. Karta personalna katechety (wg załączonego formularza);

6. Oświadczenie o współpracy katechety z parafią zatrudnienia

7. Jedna fotografia

8. Podpisana klauzula informacyjna
 
Przy pierwszym zatrudnieniu katecheta(tka) powinien(na) przedstawić się osobiście w Wydziale Katechetycznym Kurii.

UWAGA: Powiadomienie Księdza Proboszcza o planowanej zmianie pracy lub planowanym urlopie ze względów zdrowotnych przez Katechetę powinno następować najpóźniej do końca maja br.
 
Dane personalne księdza katechety
pracującego na terenie Diecezji Toruńskiej

pobierz: doc

    
   
Dane personalne katechety świeckiego
pracującego na terenie Diecezji Toruńskiej

pobierz: doc

 
   
Dane personalne katechety zakonnego
pracującego na terenie Diecezji Toruńskiej

pobierz: doc

 
   
Zaświadczenie dla maturzystów

pobierz: doc
 Oświadczenie rodziców o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii

pobierz: doc

Polecamy: