Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

w przygotowaniu...

 
• XXX Olimpiada Teologii Katolickiej – Przemyśl 2020
Temat: Dumni z Ewangelii i z Polski.

Terminarz konkursu:
Etap szkolny – 20 listopada 2019 r., godz. 11.00.
Etap diecezjalny – 4 marca 2020 r., godz. 11.00.
Etap ogólnopolski – 16-18 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji i literatura www.otk.pl.
 
• VII Diecezjalny Konkurs Międzyprzedszkolny „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”

Konkurs jest skierowany do cztero-, pięcio- i sześcioletnich dzieci (oraz ich rodziców) z przedszkoli oraz szkolnych oddziałów przedszkolnych z terenu Diecezji Toruńskiej.

Celem konkursu jest: zainteresowanie dzieci i ich rodziców modlitwą różańcową, zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różańca, kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych, budzenie prawdziwej pobożności maryjnej, która prowadzi do Chrystusa, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i ich rodziców, pobudzenie wyobraźni oraz pomysłowości.

Organizatorami konkursu są:
Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu (Monika Kamińska, Hanna Muchewicz).
Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej.
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu oraz Parafia pw. św. Józefa w Toruniu (o. Wojciech Zagrodzki).
Patronat honorowy objął bp dr hab. Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński.

Terminarz konkursu w 2019 roku:

- do 23 września – Zgłoszenie placówki.

- do 11 października – Dostarczenie prac.

- 20 października (niedziela) o godz. 12:15 – Uroczyste zakończenie konkursu:
Msza św. w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego (Pl. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń),
po Mszy św. przejście do auli Centrum Dialogu.

Zgłoszenia telefonicznie 609 257 242 lub mailowo: monicaka@o2.pl

Ważna informacja: Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)” 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby Organizatora (np. publikacja w Tygodniku Katolickim Niedziela, stronach internetowych http://pm6-torun.pl, http://www.bibdiec.pl, https://pl-pl.facebook.com/katolickitorun/).
Biorąc udział w konkursie, rodzic lub prawny opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w powyższym Regulaminie.


 
• Diecezjalny Konkurs Biblijny „Czytam Pismo Święte” - Ewangelia wg św. Jana
Temat: Ewangelia wg św. Jana (Biblia Tysiąclecia – wyd. III Pallottinum)

Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości Pisma Świętego Nowego Testamentu wśród uczniów szkół z terenu Diecezji Toruńskiej.

Patronat honorowy objęli: Bp Wiesław Śmigiel (Biskup Toruński) oraz Ks. Roman Jachimowicz SDB (Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile).

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu.

Uczestnicy: Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Diecezji Toruńskiej.

Zgłoszenia: Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej od 2 września 2019 roku pod adresem: http://www.katechizacja.diecezja-torun.pl/.

Kontakt: ks. Mariusz Wojnowski, tel. 508 777 082, e-mail: dkbiblijny@wp.pl

 
• I Konkurs Nauka, Religia i Edukacja

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu przy współpracy z Wydziałem/ Katechetycznym organizuje I Konkurs Nauka, Religia i Edukacja.
Ten konkurs może stać się przyczynić się do poszukiwań i rozwoju uczniów w tematyce nauki i religii.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

Regulamin Konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół średnich, które przystąpią do projektu “Nauka, religia i edukacja”.

2. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się do maksymalnie 3 osób), przygotują pracę autorską na temat: Relacje między nauczaniem przedmiotów ścisłych i nauczaniem religii w mojej szkole. Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowo omawiając wybrane zagadnienie (np. sposób prezentacji tematu początku wszechświata na fizyce i religii; ewolucji i stworzenia; działania Boga w świecie i praw fizyki; historii chrześcijaństwa i jego oddziaływania na naukę w średniowieczu i epoce nowożytnej etc.

3. Praca będzie polegała na pisemnym eseju, którego objętość będzie między 20 tyś. a 30 tyś znaków ze spacjami. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać streszczenie (do 150 słów), tytuł pracy oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres teologia@umk.pl do 15 października 2019 roku, zaś pracę końcową do 15 grudnia 2019.

4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą podsunąć inne tematy czy perspektywy ujęcia tematu i wspomóc uczniów bibliografią, która rozwinie podejmowane zagadnienie.

5. Uczniowie, którzy zostaną wyselekcjonowali w pierwszym etapie, otrzymają zaproszenie do przedstawienia swojej pracy przed Komisję Konkursową złożoną z profesorów UMK oraz innych uczestników w otwartej formule spotkania. Finałowy etap odbędzie się w styczniu 2020 roku. Finaliści będę mieli do 15 minut, aby zaprezentować swoją pracę i odpowiedzieć na pytania z Sali i samej Komisji w ciągu kolejnych 10 minut. Finał odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UMK.

6. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów Komisja przyzna nagrody:
a. Pierwsza nagroda o wartości 1 500 zł.
b. Druga nagroda o wartości 800 zł.
c. Trzecia nagroda o wartości 500 zł.
d. Mogą zostać przyznane wyróżnienia o wartości 300 zł.

7. Organizatorzy konkursu zachowują sobie prawo do zmiany daty organizacji etapu finałowego oraz przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.

8. Uczestnictwo w niniejszym konkursie oznacza pełną akceptację zawartych tutaj norm i zgodę na decyzje Komisji, która oceni prace. Interpretacja zapisanych tutaj norm należy od organizatorów konkursu. Wszystkie zatem zdarzenia i odwołania związane z konkursem zostaną rozstrzygnięte przez Organizatorów.

Autorstwo i prawo własności intelektualnej:
1. Uczestnicy zagwarantują, że są autorami przedstawianych prac, posiadają prawa autorskie do prezentowanych prac, a ich przedstawianie publiczne nie narusza praw osób trzecich. W ten sposób uczestnicy są odpowiedzialni za reklamacje, które w każdym momencie mogą być sformułowane w stosunku do oryginalności przedstawianych prac i tytułu do praw, w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za reklamacje i skutki, które mogłoby sprawić naruszenie wspomnianych praw.

2. Uczestnicy przekażą na rzecz organizatorów prawo do opublikowania ich prac na stronie internetowej projektu, ale zachowując swoje copyright i prawo do publikowania w innych miejscach.


 
• XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 będzie skoncentrowany na problematyce Eucharystii.
W związku z tym XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” obejmować będzie Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
W 1 Liście do Koryntian występuje najstarszy opis ustanowienia Eucharystii (1 Kor 11,23-26), który powstał ok. 55 roku.
Św. Paweł odnosi do Eucharystii sformułowanie „Wieczerza Pańska” (1 Kor 11,20) ukazując jej wielką wartość dla wspólnoty korynckiej przeżywającej wewnętrzne konflikty i kryzysy.
Lektura Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Koordynatorem w naszej diecezji jest Szymon Szczęsny.
Kontakt:
e-mail: s.szczesny@civitaschristiana.pl
tel.: 693 922 371
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Przedzamcze 12, 87-100 Toruń.

Terminarz konkursu:
28 lutego 2020 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkół (drogą elektroniczną);
12 marca 2020 r. - etap szkolny OKWB;
25 marca 2020 r. – ostateczny termin dostarczenia protokołu z etapu szkolnego;
22 kwietnia 2020 r. - etap diecezjalny;
8-9 czerwca 2020 r. - finał konkursu w Niepokalanowie.

Powyższe terminy obowiązują we wszystkich diecezjach w Polsce. Więcej informacji i zgłoszenia www.okwb.pl.
Polecamy: